ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

# หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
151 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2559
152 เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
153 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
154 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
155 ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
156 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
157 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
158 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
159 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
160 แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
161 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
162 สปอตวิทยุ เรื่อง แจ้งเบาะแสทุจริต
163 สปอตวิทยุ เรื่อง เราคือข้าราชการมหาดไทย
164 E-Book "ยโสธร โอทอป แคตตาล็อค"
165 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
166 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2560
167 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ
168 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "ชวนกันไปทำนา" จากเมืองสู่..ท้องนา จากต้นกล้า..สู่เมล็ดข้าว
169 การประกวดดนตรีพื้นบ้าน
170 การประกวดผ้า ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ.2559
171 โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
172 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15
173 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
174 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
175 วารสารสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุบลราชธานี
176 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
177 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง กำหนดเวลาเปิด - ปิด การเข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคากและอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาค
178 ขอเชิญร่วมติดตามและรับชมรายการเดินหน้าประชารัฐ ในหัวข้อเดินหน้าประชารัฐ ตอน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (NBT) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 21.00-22.00 น.
179 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
180 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy)
181 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
182 ข้อมูลและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
183 มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพิ่มเติม
184 การดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
185 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
186 ขอเชิญรับฟังผลงานตามนโยบายและภาระกิจของกระทรวงมหาดไทยทางรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" คลื่นFM 91 MHz(สวพ.91) ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 น. (ประจำเดือนพฤษภาคม 2559)
187 ขอความร่วมมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
188 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
189 แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดลองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงงานของรัฐ ประจำปี 2559
190 การผ่อนผันให้ผู้เสียหาย และพยานในคดีค้ามนุษย์ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
191 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายข้าวปี 2559
192 การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2559
193 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ในเบื้องต้น
194 รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
195 วารสารสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุบลราชธานี
196 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
197 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
198 การประกวดคลิปวีดีโอในระดับจังหวัด ในหัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"
199 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
200 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ.2558

 

1 2 3 4 5

 ขณะนี้เวลา :
 


 
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2014 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529