จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ
 
 

 
 
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
 

 
 
 

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
เวลา 07.00 น.ประธานพิธีทำบุญ
ตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เวลา 08.00 น. - ประธานพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริม
สร้างสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศ
นียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชา
รัฐสู่การเป็นมืออาชีพ จำนวน 258 คนซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดยโสธร. ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ปฏิบัติราชการ ดังนี้ เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น
วิถีไทย เวลา 08.30 น. ประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง  เวลา 10.39 น. ประธานพิธี
เปิดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" อำเภอเมืองยโสธร ประจำปี 2561 
เวลา 13.00 น. ประธานเปิดกิจกรรม "ดำนาเกษตรอินทรีย์สิถียโสธร"...

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
 เวลา 10.00 น.ประธานประชุมคณะ
กรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/
2561 เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขผังแปลงดินใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตามคำร้อง และเป็นไปตามหลักวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ เวลา 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดยโสธร .../

วันที่ 7 สิงหาคม 2561  เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมือง
ยโสธร” เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และ
ภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยต่างๆโดยมี
จ.ส.ต.พงสถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส. ให้การต้อนรับและนางมาตา
(วันชนะ บุญปก ดาโรจน์) เป็นผู้ดำเนินรายการ ...


ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฏหมาย
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ยส 0017.3/ว 5948)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561
ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562
"โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
ขอเชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2018
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8
ดูทั้งหมด
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Gevernance Framework) เวอร์ชั่น 1.0
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (3 ตุลาคม 2560)
การส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5656/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา"
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
คู่มือการตรวจสอบและยืนยันรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลข่าวสารในระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์ จังหวัดยโสธร
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือ มท.0206.1/ว1620 วันที่ 23 มีนาคม 261 - แนวทางการปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาล
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529