ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
 

 
 
 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การ จังหวัดยโสธร  ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษ
สุนัขบ้าและการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนางประชุมพร
กวีกรณ์ รอง นพ.สสจ.ยส.,นายสิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ร่วมให้สัมภาษณ์ ณ ห้องรับรองยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การ จังหวัดยโสธร  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ การนำเสนอผลงาน
กิจ กรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
(กลุ่ม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2) โดยมี
นางสาวพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธาน
คณะกรรมการติด ตามผลการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ กรณีการเสียชีวิตสงสัยของผู้ป่วยโรคพิษสุนัข
บ้า อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรโดยมีนางประชุมภรณ์ กวีกรณ์
รอง นพ.สสจ.ยส.,นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร,คณะ
กรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 สสจ.ยส. ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมนาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายสมยศ นามพุทธา
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร,ท้องถิ่นอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ,ผู้บริหาร อปท.,
ปลัด อปท.,ผอ.กองช่าง เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม รร.เจ พี ...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมตามโครงการประชารัฐ
ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ต้องขังโดยผ่านกระบวน
การฝึกอาชีพ จริยธรรม ขัดเกลาพฤติกรรม  ณ ห้องประชุมหมอนขิด


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technolgy อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไฟล์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 2561
ขอเชิญอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค ๔.๐"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปี 2561
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปภ.แนะรับมือพายุลมแรงและฟ้าผ่า
ประกาศ ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร เนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
ดูทั้งหมด
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Gevernance Framework) เวอร์ชั่น 1.0
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (3 ตุลาคม 2560)
การส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5656/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560
การพิจารณากำหนด วันอนุรักษ์ควายไทย
 
หนังสือ มท.0206.1/ว1620 วันที่ 23 มีนาคม 261 - แนวทางการปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาล
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
หนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0017.2/ว 763 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ปี 2560
งบประรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการจัดสรร (เฉพาะด้านการเกษตร)
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560
คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5700/2560 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพิ่มเติม
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529