ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เข้ารับประทาน ผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปประกอบ
พิธีอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ...

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2562เพื่อแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ
เหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562...

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
สภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2562  จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดยโสธร...

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคในพระราชา
นุเคราะห์ สิบโท ณรงค์วิทย์ เด่นดวง ตำแหน่ง ลูกชุดปฏิบัติการที่ 1
ตอนปฏิบัติการที่ 1 หมวดปฏิบัติการดุริยางค์ที่ 1 หมวดมาตรฐาน...

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผู้แทนส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัด
ยโสธร อาจารย์/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร และจิตอาสา ร่วมกัน
ปฏิบัติภารกิจในการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ/รถยนต์...


ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือน เมษายน - ธันวาคม 2562
ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ?การสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง? (Human Rights Executive Program - HREP)
ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเชิญชวนเป็นผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดยโสธร
ดูทั้งหมด
แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ส่วนราชการ)
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ/หน่วยงานภายในจังหวัดยโสธร
การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการใช้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
 
การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
ขอจัดส่งคู่มือ และรหัสเข้าใช้งาน ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด และกรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย
สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 3/2561 (19 ธันวาคม 2561)
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9906/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
(ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9111/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529