ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30
- 21.00 น. ทุกวัน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมแก่ผู้สูงอายุ
ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปเป็นทุนในการ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และกล่าวพบปะ
ชี้แจงกับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินกู้ยืม จำนวน 24 ราย ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิ
ภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์
จังหวัดยโสธร ...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร ประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภชเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี หัวหน้าหน่วยงาน
,นายอำเภอ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
คณะกรรมการจัดงานมหรสพสมโภชฯ ข้าราชการ และประชาชน
ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราช
การจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้
โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการ,คณะครู อาจารย์,นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ วัด...


การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2563
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2562
ฐานข้อมูลแหล่งน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาวิชาการเรื่อง ? สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ?
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำเเหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)
การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (ตอน 1)
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือน เมษายน - ธันวาคม 2562
ดูทั้งหมด
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
ตัวอย่างบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การกำหนดมาตรการภายในของส่วนราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ส่วนราชการ)
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ/หน่วยงานภายในจังหวัดยโสธร
 
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินฯ และบัญชีที่จะขอโอนทรัพย์สินฯ
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลำน้ำ คูคลอง, 1 อำเภอ 1 ถนน,สวนหย่อม)
การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529  Email. yasohuman@hotmail.com