ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 


 
 
 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยโสธร  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าติ้ว ได้ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  นางสาวสิริมา วัฒโน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดกิจกรรม "หน่วยบริการสัตว์แพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร"  ตามโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร  พร้อมพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่พี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ณ วัดบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 04.30 น.  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” จ.ยโสธร  โดยมี  นายสมเพชร สร้อยสระคู และ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักวิ่งทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดยโสธรเข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะพญาแถน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562  เวลา 17.00 น. นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดตลาด บั้งไฟไนท์มาร์เก็ต โดยมี นายสมเพชร   สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก ณ ลานวิมานพญาแถน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ kick off การจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 300 ราย ณ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 7
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 9
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2563
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
ตัวอย่างบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การกำหนดมาตรการภายในของส่วนราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ส่วนราชการ)
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินฯ และบัญชีที่จะขอโอนทรัพย์สินฯ
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลำน้ำ คูคลอง, 1 อำเภอ 1 ถนน,สวนหย่อม)
การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529  Email. yasohuman@hotmail.com