ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา/โรงเรียน
เอกชนในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร. ณ โรงแรม เจ.พี...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวัน
วิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อม
ครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)..

วันที่ 17 พ.ค.62 เวลา 09:00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร ประธานการเปิดประชุมนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้แทน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ
3 และเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี) จากสภาพปัจจุบันของลุ่ม
น้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จึงเห็นความจำเป็น
ของการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่...

นายนิกร สุกใสผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม
นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการประชาชนพร้อมนำสิ่งของ
เครื่องอุปโภค/บริโภค เบี้ยยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว มอบให้คนชรา
มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ ทำฟัน/ ตรวจ
สุขภาพ /ทำหมันสุนัข/แมว/หน่วยงานภาครัฐให้คำปรึกษา...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือข้อราชการกับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (น.ส.
สราญภัทร อนุมัติราชกิจ)โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.ยส.และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร ...


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาวิชาการเรื่อง ? สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ?
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำเเหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)
การพัฒนาหลักคิดด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (ตอน 1)
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือน เมษายน - ธันวาคม 2562
ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8
ดูทั้งหมด
แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ส่วนราชการ)
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ/หน่วยงานภายในจังหวัดยโสธร
การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการใช้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินฯ และบัญชีที่จะขอโอนทรัพย์สินฯ
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลำน้ำ คูคลอง, 1 อำเภอ 1 ถนน,สวนหย่อม)
การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
ขอจัดส่งคู่มือ และรหัสเข้าใช้งาน ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด และกรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529