ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแบะผู้ยากจน(อบก.) ส่วนจังหวัด
ยโสธร เพื่อพิจารณาอนุมัติกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตร
กรและผู้ยากจน ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) ...

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองประเด็นข้อเสนอผ่านคณะทำงานร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ...

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค
"วิถีถิ่น วิถีไทย"หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี ด้านคนดี
โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,
นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,องค์กร
และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า ...

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์
และประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โค้งสุดท้าย
(Big Day)” ณ หน้าบริเวณหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัด
ยโสธร ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวให้ออก
มาสิทธิมากขึ้น สร้างบรรยากาศโค้งสุดท้าย ให้คึกคัก และเชิญชวน
ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด ...

วันที่ 21 มีนาคม 2562เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการการหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) พร้อมมอบผ้าห่ม
กันหนาวเสื้อกันหนาวแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้
อุปกรณ์กีฬา และมอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ณ โรงเรียน
บ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ ...


ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ?การสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง? (Human Rights Executive Program - HREP)
ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเชิญชวนเป็นผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดยโสธร
ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางกฏหมายปกครองขั้นสูง รุ่นที่ 2
ดูทั้งหมด
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ/หน่วยงานภายในจังหวัดยโสธร
การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการใช้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Gevernance Framework) เวอร์ชั่น 1.0
 
ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
ขอจัดส่งคู่มือ และรหัสเข้าใช้งาน ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด และกรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย
สรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 3/2561 (19 ธันวาคม 2561)
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9906/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
(ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9111/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529