ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 


 
 
 

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมจิบกาแฟรับอรุณ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในโอกาส วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.09 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ (พระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5)  ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร และพิธีวางขันหมากเบ็งและบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา เจ้าเมืองยโสธรท่านแรก  ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและไห้การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธรครบรอบ 48 ปี ในระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2563

วันที่ 1 มีนาคม 2563  เวลา 07.09 น. นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนชาวจังหวัดยโสธรร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่จังหวัดยโสธรครบรอบ 48 ปี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.19 น. นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดยโสธรร่วมประกอบพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวยโสธรเคารพนับถือตามสถานที่สำคัญ 9 แห่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธรประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลากรประจำศาลปกครองชั้นต้น
ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ลงวันที่ 27 ก.พ.63
สถาบันดำรงราชานุภาพเปิดการศึกษาหลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
จังหวัดยโสธรขอเชิญส่งประกวดออกแบบรูปหล่อองค์พญาแถน ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 10
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผุ้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563
ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
ดูทั้งหมด
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
ตัวอย่างบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การกำหนดมาตรการภายในของส่วนราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ส่วนราชการ)
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
 
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินฯ และบัญชีที่จะขอโอนทรัพย์สินฯ
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลำน้ำ คูคลอง, 1 อำเภอ 1 ถนน,สวนหย่อม)
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529  Email. yasohuman@hotmail.com