ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
 

 
 
 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดยโสธร และนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
นำหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน พี่น้องประชาชน
กว่า 100 คน ทำบุญตักบาตรยามเช้า แด่พระภิกษุสามเณร ...

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมรับ
ฟังการเตรียมความพร้อมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video
conference System ) จากอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร
เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” ...

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟาง
และตอซัง พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ( ปอเทือง ) และไถกลบ
ตอซังในพื้นที่ทำการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัด
ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมี
เศษวัสดุเหลือจากตอซังเป็นปริมาณที่มาก และยังขาดการจัดการ...

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร
(ศอ.ปส.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 11/2561 เพื่ออำนวยการ เร่งรัด ติดตาม
ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด...

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.20 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในพิธีรับพระราชทานเหรียญกาชาดประกาศเกียรติคุณ
และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของ
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,...


รับโอนข้าราชการพลเรือน
การเตรียมการรองรับสถานกาณณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13)
คู่มือแนะนำการใช้งาน th-wifi เชื่อมติดชีวิตดิจิทัล
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
British Embassy Bangkok เปิดรับทุนการศึกษา 2019/2020
สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ?สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน? ของทุกภาคส่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ/หน่วยงานภายในจังหวัดยโสธร
การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการใช้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
การซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Gevernance Framework) เวอร์ชั่น 1.0
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
 
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9906/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
(ร่าง) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9111/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)
บัญชีรายการข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรและหน่วยงานรับผิดชอบ และแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลฯ สำหรับจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา"
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
  

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529