ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 


 
 
 

 

วันที่18 มกราคม 2562 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานข้าโรงอาหารศาลจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 18 มกราคม 2563  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย และประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563  ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 17 มกราคม 2562  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประกอบพิธีถวายวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  โดยมีส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมวิถีอีสาน  ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบใบประกาศ อส. ที่ผ่านการฝึกอบรม ณ  กองพันทหารราบที่ 2  กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

วันที่ 9 มกราคม 2563  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ชมรมแม่บ้านมหาดไทย,หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ออกพบปะ เยี่ยมเยือนให้กำลังและมอบสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่บ้านคำเม็ก หมู่ 5 และหมู่ 10 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
จังหวัดยโสธรขอเชิญส่งประกวดออกแบบรูปหล่อองค์พญาแถน ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 10
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผุ้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563
ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดูทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562
ตัวอย่างบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การกำหนดมาตรการภายในของส่วนราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ส่วนราชการ)
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินฯ และบัญชีที่จะขอโอนทรัพย์สินฯ
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลำน้ำ คูคลอง, 1 อำเภอ 1 ถนน,สวนหย่อม)
ดูทั้งหมด
 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529  Email. yasohuman@hotmail.com